Hörnån

På denna sida får du mer information om fisket längs Hörnån.

Hörnån rinner i hela sitt lopp i skogslandet. Den är totalt ca 65 km lång, total fallhöjd uppgår till ca 175 m och medelbredden ca 15 m. Nederbördsområdet ligger inom skogslandet och det finns några större sjöar i vattensystemet. Vattenföringen karakteriseras av en hög flödestopp på våren följd av låg sommarvattenföring. Nederbörd får stor inverkan på vattenföringen, men då ån är låg på sommaren medför oftast lite regn ett bättre fiske. 

Hörnåns omgivning består i de övre delarna i huvudsak av myrmarker. På de nedre delarna inramas ån av löv- och blandskogar som ersätts med åkermark i de större byarna. Längs långa partier av ån saknas bebyggelse och vägar, vilket ökar otillgängligheten och förstärker vildmarkskänslan. logdkvar.jpg

Hörnån är mest känd som ett bra havsöringsvatten, med mycket hög medelvikt. Hörnån erbjuder även fint harrfiske under hela säsongen. Lake och gädda förekommer bland fångsterna och på senhösten vandrar sik och nätting upp i ån. Fisket startar i början av maj efter islossningen. Övervintrande och nystigen "blank" havsöring samt lekvandrande havsharr ger högtidsstunder. Fisket sker företrädesvis på de nedre delarna av ån och pågår fram till skiftet maj-juni. 

Under sommarhalvåret erbjuder ån bra harrfiske. Fisket är ett riktigt smygfiske och speciellt sommarperioden kan ge grov harr. I de översta delarna av ån finns en del stationär öring. Ofta överraskar ån med rejäla strömgäddor. Under hösten lekvandrar både havsöring och sik. Havsöringen anländer i slutet av juli, medan siken vandrar i slutet av september. Under hösten fiskas även med nättingstockar. Fisket efter havsöring, sik och nätting fortgår fram till isläggning.  

 

Fiskemetoder

Hörnån är ett litet vattendrag med både rejäla forsar och lugnflytande partier. Fiskaren söker sig oftast till forspartierna men de största harrarna fångas på de mer lugnflytande partierna. Flugfiske går utmärkt hela fiskesäsongen. Under tidigt vårfiske används sjunklinor men övrig tid duger flytlinan. Lätta men relativt långa enhandspön är att föredra. Längre spön underlättar kastandet när vegetationen är tät. 

Flugvalet varierar beroende på vattenföring och fiskart. För vårfisket nyttjas färgglada, större flugor för både harr och havsöring. Hörnåns vårvatten är relativt färgat. Under sommarens harrfiske fungerar de vanliga flugorna, typ Europa-12:an och Blue Dun, utmärkt. Även för spinnfiskaren räcker det med lättare spön. För vårfisket används lite tyngre, färgglada beten som går på djupet men i sommarfisket kan lättare spinnare och vobblers användas. Spinnfluga kan nyttjas hela säsongen. 

För harrfisket används spinnare eller det traditionella flugkastet.Se dock till att använda rejäla linor i tafsar och på rullarna. Havsöringar på över 10 kg och harrar över 1,5 kg registreras varje år i Hörnån.